Rozvrh - Čo je novéverzia 6.26 - 28.11.2020
 • Upravený algoritmus automatického generovania rozvrhu.


verzia 6.25 - 15.9.2020
 • Nové!  Automatické generovanie farby lístka pri zápise novej položky v zozname tried, predmetov, učební, vyučujúcich, budov a skupín delenia.
 • Upravená funkcia importu a exportu údajov vo formáte aSc Rozvrhy XML Databáza.
 • Opravená chyba pri zápise hodín v rozvrhovej tabule.


verzia 6.24 - 25.8.2020
 • Nové!  Možnosť vytlačiť v titulku rozvrhu počet hodín úväzku.


verzia 6.23 - 6.8.2020
 • Nové!  Automatická tvorba rozvrhu bola rozšírená o kontrolu splniteľnosti kritérií pre zadané parametre na rozvrh tried a vyučujúcich.
 • Nové!  Možnosť určiť lístok len pre výuku doobeda alebo poobede.
 • Nové!  Automatické generovanie rozvrhu len pre poobedňajšie hodiny v rozvrhu.
 • Nové!  Ak je informačný panel „Kontrola rozvrhov“ v samostatnom okne, tak jeho nastavenie (veľkosť a umiestenie) je vo všetkých oknách s rozvrhom rovnaké.
 • Bola upravená kontrola vytvoreného rozvrhu tak, aby v informačnom paneli Kontrola rozvrhov sa zobrazovali porušenia kritérií určených „väzbou medzi lístkami“.
 • Rozšírenie o možnosť práce s časovo obmedzenou licenciou.


verzia 6.22 - 25.9.2019
 • Opravená chyba pri exporte skupín do systému Škola OnLine.


verzia 6.21 - 2.9.2019
 • Nakoľko niektoré internetové prehliadače prestali podporovať v HTML kóde rámce (frameset), bola zmenená funkcia exportu rozvrhov v HTML kóde.


verzia 6.20 - 21.8.2019
 • Upravený export do edupage (elektronickej triednej knihy) v prípade, že v jednotýždňovom rozvrhu boli niektoré hodiny definované pre párny alebo nepárny týždeň.
 • Opravená chyba pri odstraňovaní naraz viacerých študijných skupín (riadkov) v zápise lístka.


verzia 6.19 - 8.8.2019
 • Triedy a vyučujúcich je možné rozdeliť na prvý a druhý stupeň.
 • Ponuka skupín delenia a žiakov pri zápise lístkov a úväzkov je upravená podľa zadanej triedy v lístku. Uvedená funkcia umožňuje jednoduchšie zadávanie údajov v prípade veľkého počtu skupín delenia alebo žiakov.
 • Vylepšená funkcia exportu a importu údajov medzi školským informačným systémom Škola OnLine a programom rozvrh. Nové funkcie exportu a importu minimalizujú vytváranie nových skupín delenia v prípade, že skupiny neboli priamo zapísané do lístkov.
 • Zrýchlený proces odstraňovania záznamov v zozname skupín delenia.
 • V okne „Väzby medzi lístkami“ v stĺpci „Typ väzby“ bolo obnovené zobrazovanie ikoniek pre jednotlivé väzby.


verzia 6.18 - 26.6.2019
 • Nové!  Pri viactýždňových rozvrhoch je možné vo výstupnej zostave „Úväzky vyučujúcich“ zobraziť úväzky pre jednotlivé týždne rozvrhu.
 • Vo výstupne zostave „Počty hodín v rozvrhu“ bol doplnený stĺpec „Počet hodín v týždni“.


verzia 6.17 - 2.12.2018
 • Odstránená chyba - Ak v lístku pre údaj "Úväzok" bola zadaná iba časť hodiny, tak zmena sa nezapísala do databázy.


verzia 6.16 - 27.11.2018
 • Odstránená chyba (List index out of bounds), ktorá vznikla pri zápise lístkov, ak bol v tabuľke použitý „riadok nového záznamu“.


verzia 6.15 - 3.11.2018
 • Upravené dialógové okná pre zoradenie a zoskupenie údajov v tabuľke.
 • Úprava licenčného súboru pre použitie časovo obmedzenej verzie programu.


verzia 6.14 - 11.10.2018
 • Nové!  Funkcia importu a exportu údajov vo formáte aSc Rozvrhy XML Databáza.
 • Bol upravený export do edupage, tak aby nedochádzalo v elektronickej triednej knihe k chybnej interpretácii skupín pri delených hodinách.
 • V informačnom paneli Kontrola rozvrhov pri predmetoch sa nezobrazoval typ blokovanej hodiny.
 • Bol upravený algoritmus testovania tvorby rozvrhov.
 • Odstránená chyba, ktorá spôsobila že pri automatickej tvorbe rozvrhu mohlo byť vyučovanie zaradené aj do zablokovanej učebne.


verzia 6.13 - 6.9.2018
 • Odstránená chyba pri importe údajov z Školy OnLine.


verzia 6.12 - 26.8.2018
 • V programe bola zrušená funkcia automatického ukladania konfigurácie pri skončení programu. OS Win10 pri nastavení zabezpečenia súborov zabránil bezchybnému uloženiu konfigurácie.
 • Bol upravený formát zobrazovania riadka "Bez učebne" v súhrnnom rozvrhu učební. Výška riadka sa automaticky nastaví podľa počtu lístkov nezaradených do učebne. Lístky s dĺžkou väčšou ako jedna hodina sa zobrazia samostatne pre každú hodinu.
 • Odstránená chyba funkcie "Rozdelenia lístka" v prípade, že pôvodný lístok mal zadaný údaj počet delení.


verzia 6.11 - 14.8.2018
 • Odstránená chyba pri určovaní viditeľnosti a poradia stĺpcov tabuľky v dialógovom okne Dizajn tabuľky


verzia 6.10 - 5.8.2018
 • Nové!  Výstupné zostavy boli rozšírené o zostavu Vyučujúci v triede.
 • Nové!  Funkcia hromadnej tlače zostáv pre tabuľku v okne Úväzky.


verzia 6.9 - 3.7.2018
 • Oprava funkcie importu údajov zo systému Škola OnLine, tak aby bolo akceptované kódovanie v UTF-8.


verzia 6.8 - 1.7.2018
 • Nové! Funkcie importu a exportu údajov medzi programom Rozvrh 6 a školským informačným systémom Škola OnLine.


verzia 6.7 - 3.4.2018
 • Nové! Funkcia testovania tvorby rozvrhov
 • Nové! V zápise lístku je možné pre prvú a druhú zadanú učebňu určiť minimálny a maximálny počet umiestení do rozvrhu.
 • V rozvrhu učební je akceptované nastavenie parametra "Úprava na dĺžku lístka". To umožňuje v rozvrhu zobraziť a tiež aj tlačiť viachodinové bloky vyučovania.
 • Zrýchlená automatická tvorba rozvrhu.
 • Vylepšená funkcia rozdelenia lístka.
 • Optimalizované (zrýchlené) presuny medzi jednotlivými časťami programu.
 • Upravená databáza (verzia 6)
 • Odstránená chyba pri automatickom generovaní názvu záložného súboru s dátumom a časom.
 • Odstránená chyba: V hlavičke tlačenej stránky boli nesprávne funkcie pre čas tlače a stránkovanie, ak sa použila úvodná konfigurácia so zmenou jazykovej verzie programu.
 • V týždenných rozvrhoch učební nebolo možné umiestňovať lístky do rozvrhu.


verzia 6.6 - 28.1.2018
 • Automatické generovanie rozvrhu bolo doplnené o možnosť skrátenej kontroly, čo výrazne zrýchli automatickú tvorbu.
 • Doplnený automatický filter pre výber rozvrhov, úväzkov alebo lístkov, tak že je možné zadávať skratku a následne podľa prvých zadaných znakov sa zužuje (filtruje) zoznam v rolovacom okne.
 • Doplnená možnosť použitia klávesovj skratky Ctrl+C v okne Lístky.
 • Odstránená chyba automatickej tvorby pri kontrole času na presun medzi budovami.


verzia 6.5 - 22.1.2018
 • Úprava tlače rozvrhov pre systém s vyšším rozlíšením DPI.


verzia 6.4 - 4.1.2018
 • Nové!  Okno Učebný plán. Učebný plán zobrazuje hodinové dotácie pre všetky predmety v jednotlivých triedach. Podobne ako v okne Lístky alebo Úväzky aj v tomto okne je možné vytvárať alebo meniť lístky. V učebnom pláne je možné pomocou kopírovania zapísať vyučujúceho na určitý predmet do viacerých tried naraz
 • Nové!  Možnosť pre bilingválne školy zadať vyučovací jazyk pre triedy alebo pre vyučovanie jednotlivých predmetov.
 • Nové!  Funkcia rozdelenia úväzku vyučujúcich podľa vyučovacieho jazyka.
 • Nové!  Výstupná zostava „Počty hodín v rozvrhu“, ktorá vypisuje počty hodín v rozvrhu vyučujúcich po jednotlivých dňoch.
 • Nové!  Upravený vzhľad navigačného panela aplikácie.
 • Tabuľka s úväzkami bola rozšírená o stĺpce s grafickým znázornením zadaného lístka.
 • Odstránená chyba pri použití príkazu „Zobraziť“ informačné panely.


verzia 6.3 - 24.8.2017
 • Nové!  Zoznamy boli rozšírené o číselník škôl, typ výuky a formu vyučovacej hodiny.
 • Nové!  Rozlíšenie hodín v rozvrhu podľa typu výuky (povinné, voliteľné ...) alebo podľa formy vyučovania (prednáška, cvičenie, prax ...).
 • Nové!  Výstupná zostava "Úväzky vyučujúcich" bola rozšírená o možnosť zobraziť vyučovacie hodiny predmetov, ktorým nie je priradený vyučujúci.
 • Nové!  Doplnená funkcia prenosu údajov medzi programom Rozvrh 6 a AiS2 (akademickým informačným systémom)
 • Rozšírenie o možnosť priradiť skupinám delenia triedu alebo zoznam žiakov.
 • V informačnom paneli "Kontrola rozvrhov" boli k jednotlivým položkám doplnené tlačidlá na presun na rozvrh s nesplneným kritériom.
 • Upravený algoritmus automatickej tvorby rozvrhu.
 • Odstránený problém – Ak v paneli s lístkami boli rolovacie lišty a obsah bol posunutý, tak nebolo možné myšou premiestňovať lístky do rozvrhu.
 • Opravený súčet hodín pre jednotlivé predmety v úväzku vyučujúceho.
 • Oprava chybného načítania blokovaných hodín v lístku.


verzia 6.2 - 4.3.2017
 • Odstránená chyba pri zápise lístka do databázy („domain DTEXT does not exist“).


verzia 6.1 - 12.2.2017
 • Upravený spôsob zadávania užívateľov programu. U preddefinovaného užívateľa s menom admin je možné zmeniť iba heslo.
 • Odstránený problém – V rozvrhu neboli delenia triedy zobrazené v zadanom (správnom) poradí.


 Rozvrh - zmeny oproti verzii 5

Vo verzii 6 bolo kompletne zmenené jadro programu tak, aby bolo možné v budúcnosti prejsť na 64 bitovú aplikáciu. Jednotlivé funkcie programu boli odladené pre použitie v systéme Windows 10. Zmenená bola štruktúra databázy, čo umožnilo zrýchliť niektoré funkcie pri práci na vzdialenom serveri. Až na malé zmeny je užívateľské rozhranie programu rovnaké ako vo verzii 5.

Nové funkcie
Program je možné použiť aj ako lokálnu aplikáciu bez nutnosti inštalovať SQL server Firebird
Pás nástrojov je v štýle Office 2010
Nastavenie základného písma pre všetky tabuľky, rozvrhy a informačné panely
Navigácia v okne týždenných rozvrhoch žiakov umožňuje zobrazovanie po triedach
Po odstránení triedy zo zoznamu, sa automaticky zmažú všetky lístky triedy a žiaci zapísaný v danej triede
Lístky pre väzbu medzi lístkami je možné určiť aj pomocou parametra týždeň
V okne úväzky doplnený stĺpec týždenný cyklus lístka v jednotýždňových rozvrhoch
Všetky súbory exportovanej konfigurácie sa uložia v jednom zip súbore
Pri editovaní údaja možnosť kolieskom myši rolovať údaje v okne editora
Exportovaný rozvrh v html má fixnú šírku stĺpcov podľa zadania formátu rozvrhu
Opravené filtrovanie údajov s operátorom obsahuje alebo neobsahuje údaje v okne úväzky
Odstránená chyba pri zadávaní filtra v okne úväzky