Navigácia:  Program Rozvrh >

Stratégia tvorby rozvrhu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Tvorba rozvrhu pozostáva s umiestňovania lístkov na vyučovacie hodiny v rozvrhu. Podobne ako pri tvorbe rozvrhu bez počítača je potrebné si najskôr vytvoriť lístky. Tvorba lístkov je najdôležitejšia fáza prípravy údajov pre tvorbu rozvrhu. Správne definovanie lístkov je podmienkou pre úspešné vytvorenie rozvrhu.

Rozvrh alebo údaje môžete meniť iba vtedy, ak nie sú zabezpečené proti zmene. Zabezpečenie údajov zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla Zabezpečiť údaje.

Všetky údaje zadané v programe môžete v ľubovoľnej fáze tvorby rozvrhu meniť. Akékoľvek zmeny údajov alebo rozvrhov sa okamžite ukladajú do databázy. Preto v prípade zlyhania systému alebo počítača budú všetky zmeny zachované a nedôjde k žiadnej strate údajov. Po jednotlivých fázach tvorby rozvrhu je vhodné vytvoriť si zálohu databázy, aby v prípade potreby bolo možné vrátiť sa k danému stavu tvorby rozvrhu. Tiež je možné v dialógovom okne Možnosti programu nastaviť si automatické zálohovanie databázy.

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPostup tvorby rozvrhu

Na úvod je potrebné zadať základné údaje o rozsahu rozvrhu na škole, ako je počet hodín cez deň, počet vyučovacích dní v týždni a počet týždňov, na ktoré sa bude robiť rozvrh. Tiež je potrebné určiť, ktorou vyučovacou hodinou začína vyučovanie, časový rozpis hodín, označenie týždňov atď. Tieto údaje sa zadávajú v dialógovom okne Rozvrhová tabuľa.

Zoznamy slúžia na základné zadefinovanie objektov (tried, predmetov, vyučujúcich atď.), ktoré sa využívajú v programe.  Pri definícii stačí zadať iba údaj Skratka. Zadanie ostatných údajov závisí od požiadaviek na rozvrh.

Lístok predstavuje vyučovaciu hodinu. Pri prvotnej definícii lístkov je vhodnejšie na ich tvorbu použiť okno Lístky. V ďalšom školskom roku je možné využiť už vytvorené lístky a na ich aktualizáciu využiť okno Úväzky.

Po vytvorení lístkov pre všetky triedy si môžete správnosť zadania údajov spätne overiť kontrolou úväzkov vyučujúcich, predmetov alebo tried.

Väzba medzi lístkami určuje pre dva rôzne lístky podmienky umiestnenia daných lístkov do rozvrhu triedy alebo vyučujúceho. Zadaním väzby napríklad určíte, že cudzie jazyky sa nemôžu učiť v hodinách po sebe, alebo laboratórne cvičenie nemôže byť v ten istý deň ako teória atď.

V rozvrhu tried, predmetov, vyučujúcich, učební a žiakov je možné zablokovať hodiny, v ktorých nemôže byť v danom rozvrhu vyučovanie. Takýmto spôsobom môžete zadať napríklad požiadavku, že matematika sa môže učiť iba prvých 5 hodín, alebo že vyučujúci nemôže určitý deň učiť, alebo že učebňu máte prenajatú iba na určité hodiny atď.

Ďalšie požiadavky na rozvrh tried a vyučujúcich sa zadávajú v zoznamoch alebo priamo v zápise lístka alebo určením väzby medzi lístkami.

Pred začatím samotného procesu tvorby rozvrhu je vhodné umiestniť do rozvrhu niektoré špecifické lístky. Napríklad, ak externý vyučujúci učí malý počet hodín a má presne vymedzený čas kedy ich môže odučiť, tak je vhodnejšie ich umiestniť priamo do rozvrhu ako zadávať podmienky pre rozvrh vyučujúceho. Do rozvrhu tiež umiestnite rôzne problémové hodiny, napríklad s veľkým počtom delení (voliteľné predmety)  atď.

Ak nechcete, aby automatické generovanie rozvrhu zmenilo umiestenie takýchto lístkov, tak ich na hodine zamknite.

Skôr než začnete vytvárať rozvrh, je vhodné pomocou funkcie Testovanie rozvrhov overiť si možnosť vygenerovania rozvrhov tried, vyučujúcich, učební a žiakov. Uvedená funkcia generuje jednotlivé rozvrhy podľa zadaných podmienok a kritérií pre tvorbu rozvrhu, pričom sú akceptované zamknuté lístky v rozvrhu. Testovaním rozvrhov môžete odhaliť chýbajúce alebo nesprávne zadané podmienky na rozvrh, prípadne chybne zadané lístky. Odhalenie takýchto chýb pred samotnou tvorbou rozvrhu ušetrí množstvo času stráveného pri tvorbe celého rozvrhu.

Pred samotnou tvorbou si uložte zálohu databázy, aby ste sa mohli kedykoľvek vrátiť k začiatočnému stavu. Môžete robiť celý rozvrh naraz alebo pri zložitejších rozvrhoch postupovať tak ako pri ručnej tvorbe, že najskôr urobíte tú najzložitejšiu časť rozvrhu atď. Ak robíte rozvrh po častiach, tak je vhodné si priebežne ukladať na disk čiastkové výsledky.

Základná schéma postupu pri tvorbe rozvrhu alebo jeho časti:

2.Ak zostal niektorý lístok neumiestený, tak postupovať podľa niektorej z uvedených možností:
a)Vrátiť sa k začiatočnému stavu príkazom Späť a znova spustiť automatickú tvorbu (pri každom spustení generátora rozvrhu sa vytvára iný variant rozvrhu).
b)Umiestniť lístok do rozvrhu aj za cenu, že kolízne lístky budú z rozvrhu odstránené. Potom spustiť automatickú tvorbu na lístky, ktoré boli vybraté z rozvrhu.
c)Manuálnou tvorbou za pomoci podporných funkcií umiestniť lístok do rozvrhu.
d)Zmierniť požiadavky na rozvrh a znova spustiť automatickú tvorbu.
3.Skontrolovať rozvrhy tried a vyučujúcich a v prípade potreby ich manuálne upraviť.

Učebňa zapísaná priamo v lístku alebo kmeňová učebňa triedy sa do rozvrhu priraďuje okamžite pri umiestnení lístka na vyučovaciu hodinu. Ostatným hodinám (lístkom) môžete priradiť niektorú z voľných učební až po vytvorení rozvrhu.

Na priradenie učební do rozvrhu môžete využiť priamy zápis učebne na hodinu alebo automatické priradenie učební do rozvrhu alebo presun lístkov v súhrnnom rozvrhu učební.

Hodina v rozvrhu môže mať jedno alebo viacej označení. Značky v rozvrhu je možné využiť na zápis dodatočných informácii do rozvrhu. Značky alebo text označenia je možné tlačiť vo výstupných zostavách rozvrhu. Označenie hodín v rozvrhu je tiež možné využiť v programe Zastupovanie na evidenciu nadpočetných hodín.