Zastupovanie - Čo je novéverzia 6.17 - 23.2.2019
 • Nové!  Kritérium pre spájanie skupín pri zastupovaní je možné doplniť o podmienku, že sa môžu spájať iba hodiny označené v rozvrhu danou značkou alebo naopak, že označené hodiny nie je možné spájať pri zastupovaní.
 • Nové!  Triedy a vyučujúcich je možné rozdeliť na prvý a druhý stupeň. To umožňuje zabezpečiť aby v triede prednostne zastupoval učiteľ z daného stupňa.
 • Nové!  Pre miesto dozoru je možné zadať zoznam vyučujúcich, ktorí budú prednostne určovaní na dozor v danom mieste. To umožňuje napríklad prednostne zadávať vyučujúceho na dozor na tom poschodí na ktorom má kabinet.
 • Nové!  Z programu Zastupovanie je možné tlačiť všetky výstupné zostavy známe z programu Rozvrh6. Je možné vytlačiť všetky druhy rozvrhov, úväzky vyučujúcich, tabuľku počty hodín v rozvrhu, označené hodiny, voľné učebne a tabuľku vyučujúcich v triede.


verzia 6.16 - 3.2.2019
 • Nové!  Možnosť doplniť zoznam vyučujúcich o nového vyučujúceho priamym zápisom v programe zastupovanie, bez zmeny rozvrhu školy. Uvedená funkcia umožňuje do zoznamu dopísať externistu, ktorý len zastupuje a nemá stabilný rozvrh.
 • Odstránená chyba pri načítaní rozvrhu (Param type changed from [ftSmallInt] to [ftInteger]).


verzia 6.15 - 2.12.2018
 • Odstránená chyba - Aktivity zapísane v okne „zastupovanie“ alebo v okne „Plán aktivít“ sa nezapísali do databázy."
 • Odstránená chyba pri zápise predvoľby zastupovania (mmPocty: Cannot perform this operation on a closed dataset).
 • Odstránená chyba pri načítaní verzie údajov zastupovania (Transaction must be active).


verzia 6.14 - 3.11.2018
 • Úprava funkcie „Zmena rozvrhu“, tak aby bolo možné načítať aj importovaný rozvrh alebo rozvrh vytvorený v inej ako pôvodnej databáze rozvrhu.
 • Upravené dialógové okná pre zoradenie a zoskupenie údajov v tabuľke.
 • Úprava licenčného súboru pre použitie časovo obmedzenej verzie programu.


verzia 6.13 - 26.8.2018
 • V programe bola zrušená funkcia automatického ukladania konfigurácie pri skončení programu. OS Win10 pri nastavení zabezpečenia súborov zabránil bezchybnému uloženiu konfigurácie.


verzia 6.12 - 14.8.2018
 • V úvodnom nastavení konfigurácie v zozname zverejňovaných zostáv bola doplnená zostava pre elektronickú triednu knihu (edupage).
 • Odstránená chyba pri automatickom generovaní názvu záložného súboru s dátumom a časom.
 • Odstránená chyba: V hlavičke tlačenej stránky boli nesprávne funkcie pre čas tlače a stránkovanie, ak sa použila úvodná konfigurácia so zmenou jazykovej verzie programu.
 • Odstránená chyba pri určovaní viditeľnosti a poradia stĺpcov tabuľky v dialógovom okne Dizajn tabuľky


verzia 6.10 - 5.1.2018
 • Podpora vyššieho rozlíšenia DPI
 • Odstránená chyba pri exporte zostavy na web v html kóde."


verzia 6.9 - 4.1.2018
 • Nové!  Upravený vzhľad navigačného panela aplikácie.
 • Nové!  Akceptovanie vyučovacieho jazyka v rozvrhoch bilingválnych škôl.
 • V tabuľke "Hodiny neodučené vyučujúcim" bol doplnený nový typ evidencie. Evidované sú neodučené hodiny z dôvodu, keď súčasne chýba trieda aj vyučujúci.
 • Odstránená chyba "Param [EVDSUPL]" pri automatickom generovaní náhradných učební.
 • Opravený zápis "Značky" v tabuľke "Hodiny neodučené vyučujúcim".
 • Odstránená chyba pri kopírovaní údajov do tabuľky "Hodiny neodučené vyučujúcim"


verzia 6.8 - 19.11.2017
 • Odstránená chyba pri práci s databázou („request synchronization error“).


verzia 6.7 - 22.10.2017
 • Nové!  Automatická a manuálna tvorba suplovania bola doplnená o možnosť suplovania miesto odpadnutej hodiny v aktuálnom týždni.
 • Bol upravený export vo formáte html, tak aby bolo akceptované poradie tabuliek zadané užívateľom.
 • Nastavenie vzhľadu zostáv pre zverejnenie zastupovania akceptuje zadané zarovnanie nadpisov stĺpcov.
 • Opravený výpočet hodín v informačnom paneli Počty hodín.
 • Odstránená chyba pri načítaní rozvrhu verzie 4.


verzia 6.6 - 1.10.2017
 • Bola upravená funkcia kopírovania chýbajúcich, tak aby bola kopírovaná aj zadaná poznámka.
 • Bola upravená tlač tabuľky chýbajúcich, tak aby údaje v tabuľke boli zarovnané v riadku zhodne s textom hlavičky.


verzia 6.5 - 7.9.2017
 • Nové!  V tabuľke Suplovanie bola doplnená položka Zmena predmetu, ktorá umožňuje zmeniť vyučovaný predmet suplovanej hodine.
 • Nové!  Export vo formáte XML (verzia 2) pre elektronickú triednu knihu bol rozšírený o položky <zmenapredmetu> a <odpada>.
 • Odstránená chyba pri načítaní uloženej konfigurácie „A component named psLinkGrid alredy exists“
 • Odstránená chyba pri automatickej tvorbe zastupovania „Data too large for variable“


verzia 6.4 - 3.9.2017
 • Nové!  Program a formát dát bol upravený tak, aby zohľadnil zmeny v novej verzii programu Rozvrh.
 • Nové!  Zoznamy boli rozšírené o číselník škôl, typ výuky a formu vyučovacej hodiny.
 • Nové!  Rozlíšenie hodín v rozvrhu podľa typu výuky (povinné, voliteľné ...) alebo podľa formy vyučovania (prednáška, cvičenie, prax ...).


verzia 6.3 - 27.2.2017
 • Doplnená možnosť automaticky zapísať typ zastupovania pre nesuplovanú hodinu.
 • Zmena typu písma v okne „Hodiny neodučené vyučujúcim“ tak, aby bolo rovnaké ako v ostatných oknách programu.
 • Upravený algoritmus generovania dozorov tak, aby predvoľba dozoru bola akceptovaná aj v prípade, že učiteľ v daný deň nemá rozvrh.
 • Odstránený problém – Chyba pri nastavení tlače ak bol zvolený príkaz „prispôsobiť šírku na stranu“.
 • Odstránený problém – Pri zápise nesuplovanej hodiny bol automaticky priraďovaný typ zastupovania „Nie podľa aprobácie“


verzia 6.2 - 14.2.2017
 • Upravená funkcia kopírovanie chýbajúcich. Tabuľka chýbajúcich bola doplnená o hodiny, počas ktorých chýba vyučujúci, trieda alebo učebňa.
 • Zmeny náhradnej učebne v suplovaní sa automaticky prenášajú do tabuľky „náhradné učebne“.
 • Odstránený problém – Chyba pri zmene rozvrhu.


verzia 6.1 - 12.2.2017
 • Upravený spôsob zadávania užívateľov programu. U preddefinovaného užívateľa s menom admin je možné zmeniť iba heslo.
 • Odstránený problém – Chybné zobrazenie a zverejňovanie dozorov v prípade, že bol zadaný stály dozor.
 • Odstránený problém – Pri úprave zostavy pre zverejňovanie neboli v tabuľke správne abecedne zoradené údaje.
 • Odstránený problém – V rozvrhu neboli delenia triedy zobrazené v zadanom (správnom) poradí.


 Zastupovanie - zmeny oproti verzii 5

Vo verzii 6 bolo kompletne zmenené jadro programu tak, aby bolo možné v budúcnosti prejsť na 64 bitovú aplikáciu. Jednotlivé funkcie programu boli odladené pre použitie v systéme Windows 10. Zmenená bola štruktúra databázy, čo umožnilo zrýchliť niektoré funkcie pri práci na vzdialenom serveri. Až na malé zmeny je užívateľské rozhranie programu rovnaké ako vo verzii 5.

Nové funkcie
Program je možné použiť aj ako lokálnu aplikáciu bez nutnosti inštalovať SQL server Firebird
Pás nástrojov je v štýle Office 2010
V stavovom riadku zobrazí prvý a posledný dátum záznamu v zastupovaní a informácie o pripojenej databáze
Nastavenie základného písma pre všetky tabuľky, rozvrhy a informačné panely
Poznámky zadané pre chýbajúceho vyučujúceho alebo triedu v okne Chýbajúci sa prenesú aj do evidencie
  suplovania a neodučených hodín
Evidencia bola doplnená o okno Hodiny neodučené vyučujúcim
Tabuľka neodučené hodiny v suplovaní aj v evidencii rozšírená o stĺpec Značka
Uloženie viacerých verzií zastupovania v danom dni
Doplnený archív zastupovania a funkcie pre prácu s archívom
Nový informačný panel Časový rozpis s denným alebo týždenným rozpisom udalostí pre vyučujúceho
Možnosť kopírovať údaje medzi jednotlivými stránkami zápisníka
Pri tlači zostavy možnosť nastaviť zlom strany (tlač ľubovoľnej tabuľky od začiatku strany)
Ak je tabuľka zverejnenej zostavy na viacerých stranách, tak hlavička tabuľky sa tlačí na každej strane
Možnosť zmeniť označenie a farbu hodín, dní a týždňov v rozvrhovej tabule
Zadávanie dátumu pomocou nového editora
Pri editovaní údaja možnosť kolieskom myši rolovať údaje v okne editora
Všetky súbory exportovanej konfigurácie sa uložia v jednom zip súbore
V okne Predvoľba zastupovania a Označenie hodín opravená aktualizácia info panelov tak, aby zodpovedala
  činnosti v okne
Exportované zastupovanie v html má fixnú šírku stĺpcov podľa zadania formátu tabuľky